Jaarverslagen

Jaarverslag 2020

Het jaar 2020 was een succesvol jaar voor Kakaran, waarin we veel geld hebben opgehaald en uitgegeven aan projecten in Senegal. De Coronapandemie leidde ook in Senegal tot een maandenlange sluiting van de scholen. En digitaal onderwijs is daar geen optie omdat de kinderen niet beschikken over een computer. We hebben dit jaar dan ook op andere manieren ondersteuning geboden aan de families van wie de kinderen dankzij Kakaran een schoolopleiding of studie volgen.

Jaarverslag 2019

Het jaar 2019 was een succesvol jaar voor Kakaran, waarin we veel geld hebben opgehaald en kunnen uitgeven aan projecten in Senegal. Een project waarvoor de aanvraag al jaren geleden was ingediend, een salle polyvalente bij de school in Koulouck Mbada, kon eindelijk worden gerealiseerd. Daarvoor hebben we voor het eerst samengewerkt met de Stichting Wilde Ganzen. Vlak voor het einde van het jaar is ook een andere vorm van samenwerking gestart, met een project dat qua doelstelling overeenkomsten vertoont met Kakaran, Tous Ensemble. In maart 2019 reisde de voorzitter, vergezeld van een filmploeg naar Senegal voor opnamen. Het resultaat was een video van vijftien minuten over de AMO en het werk van Kakaran.

Jaarverslag 2018

In januari 2018 reisden Esther en Lenette naar Senegal. Ze bezochten de school in Koulouck, waar bleek dat een toiletblok, waarvoor zij financiering hadden aangevraagd, al geplaatst was dankzij de Franse stichting Baobab, Alleen hadden ze ons dat (nog) niet gemeld. Esther stelde voor om het gereserveerde geld te voegen bij de aangevraagde salle polyvalente. In dat gebouw kan 1 toilet voor de vaak op het terrein verblijvende leerkrachten worden gemaakt. Tevens bleken de 47 tables-bancs die met Kakaran financiering waren gemaakt, van slechte kwaliteit te zijn. Zij gaven duidelijk aan dat het toezien op de kwaliteit bij de directeur en de aannemer zelf ligt, niet bij ons, omdat Kakaran immers niet ter plaatse is. Het gereserveerde budget voor de Salle Polyvalente is nu 6.525 euro en we hopen het totale bedrag snel gefinancierd te krijgen.

Jaarverslag 2017

In maart was het 25 jaar geleden dat de Stichting Kakaran door Gerti Hesseling en Gerard Schuijt werd opgericht. In die periode heeft Kakaran talloze kinderen financieel ondersteund bij hun schoolopleiding en een aantal scholen geholpen bij uitbreiding van het gebouw met een extra lokaal, een bibliotheek of door speeltoestellen voor de kinderen aan te schaffen. Door een legaat is er zelfs een hele nieuwe kleuterschool gebouwd. Daarnaast heeft de Stichting Kakaran onder andere het Atelier Mobile Orthopédique mogelijk gemaakt (de 3e auto rijdt inmiddels!), er is een waterput geslagen, en er zijn cases d’accompagnants gebouwd bij een ziekenhuis. Daarnaast heeft de stichting door de jaren heen nog veel meer kleinere projecten kunnen financieren. De projecten zijn gerealiseerd dankzij donateurs en sponsors.

Jaarverslag 2016

Begin 2016 reisden Esther Kruyswijk, Lenette Schuijt, Marlies en Daniel Pietermaat naar Senegal. Voor Lenette was het een kennismaking met de belangrijkste contactpersonen en de kinderen. We bezochten projecten waar aanvragen waren gehonoreerd (zoals de speeltoestellen bij het kleuterschooltje ‘van Gonnie Schuijt’ in Mbour) en projecten waarvoor er een aanvraag lag of in de maak was (zoals de school in Koulouck). Tijdens deze reis waren voor het eerst alle contactpersonen in Senegal bij elkaar en vond er een klein familiefeestje plaats in Mbour, waar de uitstekende onderlinge samenwerking werd geprezen en het grote commitment van eenieder voor de doelen van Kakaran werden bevestigd.

Jaarverslag 2015

Voor het eerst in het bijna vijfentwintigjarige bestaan van Kakaran organiseerde het bestuur in het verslagjaar een informatieve bijeenkomst met de donateurs. Dat was op 7 februari in Rotterdam en er waren zo’n dertig donateurs. Er waren presentaties over doen en laten van onze stichting en over hoe Kakaran dat financiert. Naast de ondersteuning van schoolgaande kinderen en studenten bouwt Kakaran ook soms een schooltje of een schoollokaal, financiert de aanschaf van een fotokopieerapparaat of computerapparatuur en zorgt voor gehandicapte kinderen, zoals bijvoorbeeld met het rijdende orthopedisch atelier. Voor deze bijzondere projecten zijn er dan incidentele donateurs. De aanwezigen konden kennismaken met de (toen nog aanstaande) nieuwe voorzitter Esther Kruyswijk, met de leden van het bestuur en met hun mededonateurs.

Jaarverslag 2014

In 2014 is in de nieuwe wijk Medina van de stad Mbour een ‘Case des tout-petits’ of wel kleuterschool gerealiseerd, die gefinancierd is met het legaat van Gonnie Schuijt. Dat maakt het jaar 2014 een bijzonder jaar. De samenwerking met de Senegalese counterpart Kakaran Sénégal verloopt goed. De resultaten van de schoolkinderen en de studenten zijn positief. Inmiddels heeft een aantal donateurs gebruik gemaakt van de fiscale mogelijkheden om een gift voor een periode van minimaal 5 jaar te kunnen aftrekken met als voordeel dat zij nu meer kunnen doneren. Een punt van aandacht zijn de stijgende schoolgelden.

Jaarverslag 2013

In het verslagjaar 2013 is het beleidsplan 2013-2018 tot stand gekomen. Daarin stelt het bestuur dat het in gang gezette beleid wordt voort gezet. Het beleid blijft gericht op kleinschaligheid en op een direct verband tussen donateur en kind en/of project, terwijl de Stichting bestuurlijk en administratief zo weinig mogelijk kosten maakt.

Jaarverslag 2012

Begin 2012 ging de website online. Daarmee werd ook het nieuwe logo van Kakaran geïntroduceerd en in dezelfde tijd werden briefpapier en enveloppen met dat logo in gebruik genomen. Op de site staat informatie over de doelstelling van Kakaran, de organisatie, de projecten, informatie over Senegal en uiteraard worden nieuwtjes vermeld. Alles is overzichtelijk en informatief. Het ontwerp is van de hand van Sander Onland, die om niet onze Stichting zijn diensten had aangeboden. Nog steeds kan de Stichting op hem terugvallen bij eventuele probleempjes. Het logo is – ook om niet – ontworpen door een andere bevriende relatie, Rob van Leeuwen.

Jaarverslag 2011

In november 2011 verscheen het boek Land, Law and Politics in Africa. Mediating Conflict and Reshaping the State. Het is een bundel wetenschappelijke opstellen, geschreven door collega’s uit binnen- en buitenland, ter herinnering aan Gerti Hesseling, de oprichtster van Kakaran. De redactie werd gevoerd door dr. Jan Abbink en prof. dr. Mirjam de Bruijn van het Afrika Studiecentrum waarvan Gerti van 1996 tot 2004 directeur was.  De opstellen gaan allemaal over thema’s waar Gerti zich in haar wetenschappelijk werk  mee heeft bezig gehouden: constitutioneel recht, grondrechten, democratie en het recht op het gebruik van natuurlijke hulpbronnen grond en water. Met het boek brengen de auteurs een eerbetoon aan het werk van Gerti Hesseling (Boek).

Jaarverslag 2010

In april 2010 hebben de voorzitter en de directeur Senegal bezocht (op eigen kosten, zoals in onze stichting gebruikelijk is). Zij hebben een bezoek gebracht aan de door Kakaran gesteunde scholen en andere projecten en hebben nagenoeg alle door Kakaran gesteunde schoolkinderen en middelbare scholieren gesproken. De kinderen doen het over het algemeen goed op school, zoals ook blijkt uit de jaarlijkse rapportages van voormalig onderwijsinspectrice Anna Cabo, op grond waarvan de stiching besluit of voortzetting van de ondersteuning gerechtvaardigd is.

Jaarverslag 2009

In het jaar 2009 verloor de Stichting Kakaran haar oprichtster en voorzitter Gerti Hesseling. Zij overleed op 21 maart tengevolge van een ongeneeslijke leukemie. Gerti Hesseling was juriste, rechtsantropologe en afrikanist met grote kennis van met name West Afrika. Zij had vele publicaties op haar naam staan en zij was van 1996 tot 2004 directeur van het Afrika Studiecentrum in Leiden. Zij was voorzitter van het regeringsadviescollege RAWOO (Raad voor het Wetenschappelijk Onderzoek in het kader van Ontwikkeling) van 2004-2008 en hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht sedert 2006. Daarnaast vervulde zij een groot aantal maatschappelijke functies in binnen- en buitenland (Koninklijk Instituut voor de Tropen, Radio Nederland Wereldomroep, HIVOS, International Institute of Social Studies en WOTRO). Ook internationaal vervulde zij een aantal functies. Zij was lid van de Association pour la promotion des recherches et études foncières en Afrique APREFA,  medeoprichtster en bestuurslid van The Africa-Europe Group for Interdisciplinary Studies AEGIS, lid van het Comité Scientifique van het Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur les Dynamiques Sociales et le Développement Local (LASDEL) in Niger en lid  van de internationale jury d’honneur de l’Espace d’Interpellation Démocratique (EID) in Mali. In Mali werd zij postuum onderscheiden met de benoeming tot Chevalier dans l’ordre national du Mali.