Jaarverslag 2016

Begin 2016 reisden Esther Kruyswijk, Lenette Schuijt, Marlies en Daniel Pietermaat naar Senegal. Voor Lenette was het een kennismaking met de belangrijkste contactpersonen en de kinderen. We bezochten projecten waar aanvragen waren gehonoreerd (zoals de speeltoestellen bij het kleuterschooltje ‘van Gonnie Schuijt’ in Mbour) en projecten waarvoor er een aanvraag lag of in de maak was (zoals de school in Koulouck). Tijdens deze reis waren voor het eerst alle contactpersonen in Senegal bij elkaar en vond er een klein familiefeestje plaats in Mbour, waar de uitstekende onderlinge samenwerking werd geprezen en het grote commitment van eenieder voor de doelen van Kakaran werden bevestigd. Lees hier het volledige jaarverslag.

 

Van harte gefeliciteerd!

Een van onze donateurs, Kitty Kruyswijk-van der Woude heeft voor haar 80e verjaardag onlangs van haar gasten geld in plaats van cadeaus gevraagd. Dat leverde een mooi bedrag op, dat zij inmiddels heeft overgemaakt naar Kakaran. Wij gaan een passende bestemming zoeken voor deze donatie. Nog gefeliciteerd en hartelijk dank, Kitty!

 

 

Jaarverslag 2015

Voor het eerst in het bijna vijfentwintigjarige bestaan van Kakaran organiseerde het bestuur in het verslagjaar een informatieve bijeenkomst met de donateurs. Dat was op 7 februari in Rotterdam en er waren zo’n dertig donateurs. Er waren presentaties over doen en laten van onze stichting en over hoe Kakaran dat financiert. Naast de ondersteuning van schoolgaande kinderen en studenten bouwt Kakaran ook soms een schooltje of een schoollokaal, financiert de aanschaf van een fotokopieerapparaat of computerapparatuur en zorgt voor gehandicapte kinderen, zoals bijvoorbeeld met het rijdende orthopedisch atelier. Voor deze bijzondere projecten zijn er dan incidentele donateurs. Hier kun je het hele jaarverslag 2015 lezen.

Nieuwe directeur

Gerard SchuijtTijdens de jaarvergadering van het bestuur op 23 juni zal Gerard Schuijt aftreden als directeur. Hij wordt opgevolgd door zijn nicht Lenette Schuijt. Gerard is als man van Gerti Hesseling vanaf de oprichting in 1992 nauw betrokken geweest bij Kakaran. Hij deed altijd de administratieve en financiële zaken, maar hij wordt in juni 77  jaar. Hij vindt het juist om tijdig op te stappen en de zaak over te dragen aan jongere mensen. Fantastisch vindt hij het dat ‘het in de familie’ blijft, want Kakaran is immers een extended family.

De nieuwe directeur, Lenette Schuijt, Zij is zich deze maanden aan het inwerken en heeft o.a. de nieuwe nieuwsbrief ontworpen. Lenette is 56 jaar, werkt als zelfstandig organisatieadviseur en is schrijfster van diverse boeken over leiderschap.

Fonds Leerstoeltjes

Actie bracht € 10.250 op

Het Fonds ‘Leerstoeltjes’ is met een dikke € 10.000 aangevuld. Dat is te danken aan een actie van Jaap van den Herik. Jaap is geen onbekende van Kakaran, want hij is lid van het Comité van Aanbeveling en bovendien is het niet de eerste keer dat hij met een actie geld voor Kakaran heeft ingezameld. Bij zijn benoeming tot hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg bracht hij, samen met zijn collega Eric Postma, ter gelegenheid van hun gezamenlijke oratie in 2009 ruim € 7.500 bijeen. Daarmee werd het ‘Fonds leerstoeltjes’ opgericht, waaruit jaarlijks de schoolgelden voor twee kinderen worden betaald. Toen Jaap in 2011 veertig jaar getrouwd was met Letty Raaphorst brachten hun gasten ruim € 5.500 op voor Kakaran.

Jaaps specialisatie is computerwetenschap, in het bijzonder de kunstmatige intelligentie. Hij was ook hoogleraar in Maastricht en is dat nog in Leiden. Zijn proefschrift ging al over computers en schaken en daar kwam hij in zijn Tilburgse afscheidscollege op 29 januari op terug. Hij ging in op de vraag of computers hun beslissingen ook op intuïtie kunnen baseren. Dat deed hij uiteraard mede aan de hand van intuïtieve beslissingen van schakers. Ter gelegenheid van dat afscheidscollege vroeg hij zijn gasten wederom in plaats van cadeau’s geld te storten op de rekening van Kakaran ten bate van het ‘Fonds Leerstoeltjes’. De actie bracht deze keer meer dan € 10.000 op.

jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014

In 2014 is in de nieuwe wijk Medina van de stad MBour een Case des tout petits ofwel kleuterschool gerealiseerd, die gefinancierd is met het legaat van Gonnie Schuijt. Dat maakt het jaar 2014 een bijzonder jaar.
De samenwerking met de Senegalese counterpart Kakaran Sénégal verloopt goed. De resultaten van de schoolkinderen en de studenten zijn positief.
Inmiddels heeft een aantal donateurs gebruik gemaakt van de fiscale mogelijkheden om een gift voor een periode van minimaal 5 jaar te kunnen aftrekken met als voordeel dat zij nu meer kunnen doneren. Een punt van aandacht zijn de stijgende schoolgelden. Hier kun je het hele jaarverslag 2014 lezen.

Jaarverslag 2013

In het verslagjaar 2013 is het beleidsplan 2013-2018 tot stand gekomen. Daarin stelt het bestuur dat het in gang gezette beleid wordt voort gezet. Het beleid blijft gericht op kleinschaligheid en op een direct verband tussen donateur en kind en/of project, terwijl de Stichting bestuurlijk en administratief zo weinig mogelijk kosten maakt. Hier kun je het hele jaarverslag 2013 lezen.

Jaarverslag 2011

In  2011 waren er veel bijeenkomsten ter nagedachtenis en als eerbetoon aan de oprichtster Gerti Hesseling, die in 2009 is overleden. Zo verscheen in november 2011 verscheen het boek Land, Law and Politics in Africa. Mediating Conflict and Reshaping the State. Het is een bundel wetenschappelijke opstellen, geschreven door collega’s uit binnen- en buitenland, ter herinnering aan Gerti Hesseling, de oprichtster van Kakaran. In december werd aan de Université Gaston Berger in Saint Louis, Senegal, een internationaal Colloquium gehouden ter ere van Gerti Hesseling, eveneens over de thema’s in het werk van Gerti. De voorzitter en de directeur, echtgenoot van Gerti, bezochten dat colloquium en spraken uitvoerig met enkele contactpersonen in Senegal over de oprichting van een Kakaran-Sénégal, waarmee Kakaran Nederland een eigen non-gouvernementele organisatie (ngo) in Senegal als counterpart krijgt. Hier kun je het hele jaarverslag 2011 lezen.

Colloquium voor Gerti Hesseling

Aan de Université Gaston Berger de Saint-Louis is op 15 en 16 december 2011 een internationaal colloquium gehouden onder de titel ‘Journées d’études en hommage au professeur Gerti Hesseling’. De Senegalese universiteit deed dit in samenwerking met de Université Montesquieu Bordeaux IV, het Afrika-Studiecentrum Leiden, de Université Cheikh Anta Diop de Dakar en met medewerking van de Nederlandse ambassade in Senegal. De thema’s van het colloquium sloten nauw aan bij de onderzoeksthema’s in het werk van Gerti Hesseling, zoals ‘Droit foncier et gestion des ressources naturelles’, ‘Droits humains et développement’, ‘Décentralisation, urbanisme et aménagement du territoire’ en ‘Pouvoir, droit et démocratie’.

Van Kakaran woonde de voorzitter Marlies Pietermaat-Kros de conferentie bij. Ook Gerard Schuijt, directeur van Kakaran en echtgenoot van Gerti, was aanwezig. Bij de opening hield hij een korte toespraak waarin hij de initiatiefnemers , de organisatoren en de deelnemers aan het colloque bedankte voor het eerbetoon aan zijn echtgenote.

De grote foto hierboven is van de opening van het Colloquium. V.l.n.r. prof. Aidara, organisator, directeur van de Rechtenfaculteit, rector van de Université Gaston Berger, Nederlandse ambassadeur in Senegal, Ger de Jong, Gerard Schuijt en Nommez Ba Gahn, contactpersoon voor Kakaran in Senegal.

l'ombreIn 2013 verscheen een boek met de teksten van voordrachten die tijdens het colloque werden gehouden. Het 250 pagina’s tellende boek verscheen, onder de titel A l’ ombre du droit bij uitgeverij l’ Harmattan in Parijs. Het werd geredigeerd door Mouhamadou Moustapha Aïdara.

Jaarverslag 2010

De voorzitter en de directeur hebben in april Senegal bezocht (op eigen kosten, zoals in onze stichting gebruikelijk is). Zij hebben een bezoek gebracht aan de door Kakaran gesteunde scholen en andere projecten en hebben nagenoeg alle door Kakaran gesteunde schoolkinderen en middelbare scholieren gesproken. De kinderen doen het over het algemeen goed op school, zoals ook blijkt uit de jaarlijkse rapportages van voormalig onderwijsinspectrice Anna Cabo, op grond waarvan de stiching besluit of voortzetting van de ondersteuning gerechtvaardigd is.
Hier kun je het hele jaarverslag 2010 lezen.

jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009

In het jaar 2009 verloor de Stichting Kakaran haar oprichtster en voorzitter Gerti Hesseling. Zij overleed op 21 maart tengevolge van een ongeneeslijke leukemie. Gerti Hesseling was juriste, rechtsantropologe en afrikanist met grote kennis van met name West Afrika. Zij had vele publicaties op haar naam staan en zij was van 1996 tot 2004 directeur van het Afrika Studiecentrum in Leiden. Enkele dagen na de crematieplechtigheid in besloten kring was er een drukbezochte herdenking in het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Daar sprak onder andere haar zwager prof. dr. C.J.M. Schuyt. In zijn ‘column voor Gerti’ schetste hij de betekenis van de door Gerti opgerichte Stichting Kakaran als een extended family, waarin over de continenten heen zorg gedragen wordt dat kinderen goed onderwijs kunnen ontvangen en een goede gezondheidszorg. Ter nagedachtenis van Gerti en mede teneinde extra fondsen te werven heeft de Stichting het grotendeels door Gerti zelf geschreven boekje Wat ik daar deed geproduceerd.

Hier kun je het hele jaarverslag 2009 lezen.